Aoshima Bunka Kyozaii 1/12 Bikk Series No. 106 American Chopper