Dynamite (DYNS1500) Tazer 1 10 6-Pole Brushless Motor, 3300Kv V2